Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez COACHING CIAŁA, zwany dalej ADMINISTRATOREM.

ADMINISTRATOR danych osobowych Użytkowników dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okienka checkbox na otrzymywanie w ramach STRONY COACHING CIAŁA na adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników STRONY wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz prawidłowego utrzymania STRONY, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie Użytkownik wprowadza w Umowie.

Dane osobowe Użytkowników dokonujących Rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania ich Konta.

ADMINISTRATOR każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania STRONY. ADMINISTRATOR może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania STRONY wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika lub Usługodawcy.

ADMINISTRATOR jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez czas, świadczenia Usługi.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.

ADMINISTRATOR przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i do ochrony ich danych osobowych. ADMINISTRATOR danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. ADMINISTRATOR zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez ADMINISTRATORA do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez ADMINISTRATORA w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i utrzymania STRONY, Użytkownik może zgłosić ADMINISTRATOROWI żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez ADMINISTRATORA niezwłocznie.

ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. ADMINISTRATOR zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.